Кантората

 

Адвокатска кантора Консус

ул. “Съборна" 4 вх. В, ет. 1

София, България
тел: 0889230427
факс: 9810103

 

Home | За контакти

 

 

 
 
 
 
 

 

Адвокатска кантора Консус, София е основана през 1992 г. Кантората специализира дейността си главно в областта на търговското право, данъчното право, чуждестранните инвестиции, право на интелектуалната собственост, недвижими имоти и процесуално представителство.

 

Адвокатска кантора Консус извършва:

• абонаментно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, училища и др.;
• процесуална защита, представителство и правна помощ при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела;
• юридически консултации във всички области на правото;
• подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания;
• изготвяне на граждански и търговски договори;
• учредяване, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества и регистрация в съд, Булстат, НОИ и пред данъчни власти;
• предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове;
• изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;
• изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им;
• съдействие при придобиване на българско гражданство;
• правно съдействие пред държавни и общински органи;
• правно съдействие пред органите на досъдебното наказателно производство;


Адвокатска кантора Консус е сред най-бързо развиващи се български правни кантори. Списъкът с клиентите ни включва различни по размер местни и международни компании. Адвокатска кантора Консус предоставя юридически услуги на множество обществени и международни организации. Наред с това кантората притежава значителен опит в реализацията на проекти, свързани с процеса на присъединяване на България към ЕС.

 
 
© 2000-2010 Адвокатска кантора Консус    
     

 

Регистрация на фирма - ООД/ЕООД

Обикновен Пакет

 

 

99.99

 

 

 

 

Регистрация на фирма - ООД/ЕООД

Стандартен Пакет

 

 

169.99

     

 

Регистрация на фирма - ООД/ЕООД

Премиум Пакет

 

 

269.99

     

 

Регистрация на фирма - ЕТ

Обикновен Пакет

 

 

89.99